Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvurucu Rıza Beyanı

Hastane internet sitesinde yayınlanan aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, başvurucu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; Hastane tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen; 

  1. Biyometrik fotoğraf, Fotoğraf, Uyruk, Engellilik Durumu, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler, sağlık hizmet verileri, Genel Check Up  Muayene Bilgileri,

gibi Kişisel Verilerimin, Hastanenin amaç ve yöntemleri ile hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla genel ve belirtilen özel nitelikteki kişisel verilerimin veri sorumlusu Hastane ve Veri İşleyen tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Ayrıca kişisel verilerimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Hastanenin ilgili insan kaynakları birim personeline ve amirlerine,  Hastane’nin yöneticilerine, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla Hastane’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara ve ilgili bakanlığa, Hastanenin yurtdışı faaliyetleri ve/veya yurtdışından alınan hizmetlerin ifası nedeniyle paylaşımın kaçınılmaz olduğu durumlarda yurtdışına aktarılmasına, Hastanenin işe alım süreçlerini yürütürken aldığı özel ve genel nitelikli kişisel verilerim bakımından hizmet almamı sağlayan ilgili firma ve diğer ilgili firmalara da  aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma metninde de yer alan Kişisel Verileri Koruma kanunu ve ilgili mevzuatça düzenlenmiş başvuru ve şikayet hakkım hakkında da bilgilendirildim. Haklarımın neler olduğunu ve talep edebileceğim her türlü istemin ne olduğunu bildiğimi beyan ederim. Bu verilerin her birinin işlenmesine dair açık rızam vardır.