KAMERA KAYITLARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

KAMERA KAYITLARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ÜMRANİYE SAĞLIK TESİSLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  (“Şirket”) tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na (“KVK Kanun”) ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. Şirket tarafından KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimizin binalarında, fabrikalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafirlerin, taşeronların ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve hasta/ziyaretçi giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatı ile kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

 

1. ŞİRKET BİNA VE TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME VE KAYIT ALMA FAALİYETİ

 

Şirket hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, Şirket yerleşkelerinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla kişisel veri işlemektedir.

 

1.1.   Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

 

Şirket tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun, Şirketimizin meşru menfaatine dayalı hukuki sebebe ve Özel Hastaneler Yönetmeliği hükümlerine dayalı olarak sürdürülmektedir.

 

Kişisel veriler, Şirket binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ortamda kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır.

 

1.2. Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti

 

Şirket, bina ve tesislerinde; yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen ve hukuki, teknik, ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla KVKK’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

 

1.3. Kamera ile İzleme Faaliyeti Hakkında Aydınlatma

 

Şirket tarafından KVKK m.10’a uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır.

 

Şirket tarafından kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirim yapılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Şirket bina ve tesislerinin kamera ile izleme faaliyetinin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapıldığına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır. Ayrıca bildirim yazısı ile işbu detaylı aydınlatma metnine ulaşabileceği kanallar, kişisel veri sahibiyle paylaşılmaktadır.

 

1.4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

 

Şirket, KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri; güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve zamanı bakımından güvenliğin temini amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

 

Şirket tarafından kapalı devre kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç, bu Politika’da sayılanlarla sınırlıdır.

  

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşacak şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, Giyinme-soyunma odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır. Özel Hastaneler Yönetmeliğine uygun olarak izleme faaliyetleri hasta mahremiyetini ihlal etmeyecek şekilde yürütülmektedir.

 

1.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 

Şirket, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda kayıtlara erişim yetkisi bulunan personel sayısı sınırlı olup bu kişilerden ilgili verilerin korunmasına ilişkin taahhütname alınmaktadır.

 

1.6. Kamera ile İzleme Faaliyeti Sonucu Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

 

Şirket tarafından kamera ile edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 10 gün olup bu süre maksimum 30 güne kadar uzayabilmektedir.[FT1] 

 

1.7. Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı

 

Kamera görüntüleri, Şirket binalarının güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi, personel gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

  

2.         İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, KATEGORİZASYONU VE SAKLANMA SÜRELERİ

 

Şirket, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir. Bu kapsamda Şirket tarafından veri sorumluları siciline kayıt yapılmış olup bu sicil kamuya açık olmakla (Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği istisnai haller hariç olmak üzere) kişisel veri sahiplerinin erişimine açıktır.

 

3.         KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

 

 Kamera ile izleme faaliyeti sonucu işlenen verilerinizin imha süreçlerine ilişkin detaylı bilgi ve imha yöntemleri https://afiyethastanesi.com/ internet sitemizde “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası” başlığı altında detaylı olarak açıklanmıştır. 

4.         KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’nın 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir:

·         Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         İşlenen kişisel verilere ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://afiyethastanesi.com/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden umraniyesaglik@hs01.kep.tr şeklindeki kep adresine online olarak veya noter/iadeli taahhütlü posta Namık Kemal Mah. Sütçü İmam Cad. No: 8, Santral, Ümraniye/İstanbul adresine fiziki olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.